Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02963.568866 Show/Hide Navigation
Back 14/06/2024 - 16/06/2024 Forward ( Hiển thị 7 ngày )
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Sáu, 14/06/2024
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 01                                                      
Hạng B - Xe 02                                                      
Hạng B - Xe 03 Khách lẻ                                                      
Hạng B - Xe 04                                                      
Hạng B - Xe 05                                                      
Hạng B - Xe 06                                                      
Hạng B - Xe 07 B Văn Cần                                                      
Hạng B - Xe 08                                                      
Hạng B - Xe 09                                                      
Hạng B - Xe 10                                                      
Hạng C - Xe 11                                                      
Hạng C - Xe 12 Khách lẻ                                                      
Hạng C - Xe 13                                                      
Hạng C - Xe 14                                                      
Hạng C - Xe 16                                                      
Hạng C - Xe 17                                                      
Thứ Bảy, 15/06/2024
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 01                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 02                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 03                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 04                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 05                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 06                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 07                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 08                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 09                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 10                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 11                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 12                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 13                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 14                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 16                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 17                                                                                                                                                                                                
Chủ Nhật, 16/06/2024
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 01                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 02                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 03                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 04                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 05                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 06                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 07                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 08                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 09                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 10                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 11                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 12                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 13                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 14                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 16                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 17                                                                                                                                                                                                
 
Back 14/06/2024 - 16/06/2024 Forward ( Hiển thị 7 ngày )