Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02963.568866 Show/Hide Navigation
Back 30/01/2023 - 01/02/2023 Forward ( Hiển thị 7 ngày )
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Hai, 30/01/2023
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 01 C Thanh Quí C Thanh Quí                                                        
Hạng B - Xe 02                                                              
Hạng B - Xe 03 B Phước Đức B Phước Đức                                                        
Hạng B - Xe 04 B Phước Đức B Phước Đức                                                        
Hạng B - Xe 05 B Phước Đức                                                              
Hạng B - Xe 06 B Phước Đức B Phước Đức                                                        
Hạng B - Xe 07 B Phước Đức                                                        
Hạng B - Xe 08 Đường trường Đường trường                                                        
Hạng B - Xe 09 Đường trường Đường trường                                                        
Hạng B - Xe 10                                                              
Hạng C - Xe 11 C Lê Dinh C Lê Dinh                                                        
Hạng C - Xe 12 C Lê Dinh C Lê Dinh                                                        
Hạng C - Xe 13 C Lê Dinh C Lê Dinh                                                        
Hạng C - Xe 14 C Lê Dinh C Lê Dinh                                                        
Hạng C - Xe 15 Đường trường Đường trường                                                        
Hạng C - Xe 16                                                              
Hạng C - Xe 17                                                              
Thứ Ba, 31/01/2023
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 01                                                         C Thanh Quí                 C Thanh Quí                                                        
Hạng B - Xe 02                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 03                                                         B Phước Đức         B Phước Đức                                                        
Hạng B - Xe 04                                                         B Phước Đức         B Phước Đức                                                        
Hạng B - Xe 05                                                         B Phước Đức         B Phước Đức                                                        
Hạng B - Xe 06                                                         B Phước Đức         B Phước Đức                                                        
Hạng B - Xe 07                                                         B Phước Đức         B Phước Đức                                                        
Hạng B - Xe 08                                                         Đường trường                                                 Đường trường                                                        
Hạng B - Xe 09                                                                         Đường trường                 Đường trường                                                                        
Hạng B - Xe 10                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 11                                                         C Lê Dinh                 C Lê Dinh                                                        
Hạng C - Xe 12                                                         C Lê Dinh                 C Lê Dinh                                                        
Hạng C - Xe 13                                                         C Lê Dinh                 C Lê Dinh                                                        
Hạng C - Xe 14                                                         C Lê Dinh                 C Lê Dinh                                                        
Hạng C - Xe 15                                                         Đường trường                 Đường trường                                                        
Hạng C - Xe 16                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 17                                                                                                                                                                                                
Thứ Tư, 01/02/2023
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 01                                                         C Thanh Quí                 C Thanh Quí Đường trường                                                                        
Hạng B - Xe 02                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 03                                                 B Phước Đức                                                                                
Hạng B - Xe 04                                                 B Phước Đức                                                                                
Hạng B - Xe 05                                                 B Phước Đức                                                                                
Hạng B - Xe 06                                                 B Phước Đức Giờ KM                                                                
Hạng B - Xe 07                                                 B Phước Đức                                                                                
Hạng B - Xe 08                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 09                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 10                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 11                                                         C Lê Dinh                 C Lê Dinh                                                                
Hạng C - Xe 12                                                         C Lê Dinh                 C Lê Dinh                                                                
Hạng C - Xe 13                                                         C Lê Dinh                 C Lê Dinh                                                                
Hạng C - Xe 14                                                         C Lê Dinh                 C Lê Dinh                                                                
Hạng C - Xe 15                                                         Đường trường                         Đường trường                                                                        
Hạng C - Xe 16                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 17                                                                                                                                                                                                
 
Back 30/01/2023 - 01/02/2023 Forward ( Hiển thị 7 ngày )